Fundacji Pomysł na Życie

 

z siedzibą w Poznaniu

 

Preambuła

 

Fundacja Pomysł na Życie powstała z pasji do czytania.

Czytanie dla twórców Fundacji Pomysł na Życie to droga, wskazówka, terapia

i zabawa.

To metoda rozwoju, wychowania i edukacji.

Czytanie jest ciągłym odkrywaniem tego, co ktoś inny dawno już odkrył.

Bo to coś każdy musi odkryć dla siebie na nowo.I dlatego czytanie ma taką moc. Dlatego chcemy nim zarażać.

Czytanie jest przecież nie tylko sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Czytanie i cała kultura czytania stanowi o wartości społeczeństwa.

Dlatego twórcy Fundacji Pomysł na Życie chcą rozwijać zainteresowania i wspierać talenty, budować więzi międzyludzkie i społeczne wśród ludzi w każdym wieku przede wszystkim poprzez promowanie czytania i czytelnictwa.

Chcą tą drogą inspirować, pomagać poznawać

i współtworzyć rzeczywistość, która nas wszystkich otacza. Wskazywać i pomagać odnajdywać rozwiązania, które pozwolą nam zmieniać siebie i swoje otoczenie.
Chcą pomagać w szukaniu pomysłu na życie nie odrzucając najnowszych zdobyczy techniki jednocześnie korzystając ze starych, sprawdzonych środków i sposobów.

 

Rozdział I

 

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

 

Fundacja pod nazwa Fundacja Pomysł na Życie zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Andrzeja Łobzę, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym dnia 18 listopada 2010 r. przed notariuszem dr Michałem Iżykowskim w jego Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 20/6,
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami w kraju
  i za granicą.

 

   

§ 3

 

Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników etatowych oraz na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.

 

§ 4

 

Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 5

 

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, biura, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

 

§ 6

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

 

§ 7

 

 1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji

 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 8

 

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 9

 

Celem Fundacji jest rozwijanie zainteresowań i wspieranie talentów, budowanie więzi międzyludzkich i społecznych, aktywizacja społeczności lokalnej oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego wśród ludzi w każdym wieku przede wszystkim poprzez promowanie czytania i czytelnictwa.

§ 10

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Wspieranie inicjatyw przedstawiających czytanie jako wartość kształtującą wewnętrzny świat każdego człowieka, pomagającą formować system wartości, wyzwalającą marzenia, pomagającą poznawać świat;

 2. inicjowanie programów kreujących modę na czytanie;

 3. wspieranie i promowanie związków czytelnictwa z szeroko pojętą kulturą
  i sztuką;

 4. inicjowanie programów edukacyjnych i wychowawczych zw. z książką, kulturą
  i sztuką;

 5. działania związane z terapią przy pomocy książki, czytania i działań zw.
  z kulturą i sztuką;

 6. wspieranie i promowanie talentów literackich, poetyckich, recytatorskich, teatralnych i dziennikarskich,

 7. rozbudzanie patriotyzmu, wzbogacanie wiedzy o Polsce, w szczególności
  o Wielkopolsce, i o świecie;

 8. działania zmierzające do ograniczania negatywnego wpływu kultury masowej
  i mass mediów na dzieci i młodzież oraz propagowanie zdrowego stylu życia
  i profilaktyki zdrowotnej oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
  i młodzieży - w obszarze działania Fundacji;

 9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – odwrócenie uwagi od ryzykownych zachowań - w obszarze działania Fundacji

 10. inicjowanie działalności na rzecz budowania relacji i więzi międzyludzkich
  (w tym na rzecz rodziny) i międzykulturowych w zakresie obszaru działania Fundacji;

 11. inicjowanie aktywizujących programów na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspieranie zróżnicowanych form działań na rzecz integracji międzypokoleniowej w zakresie celów działania Fundacji;

 12. podejmowanie przedsięwzięć dla osób zagrożonych marginalizacją
  i wykluczeniem społecznym w zakresie celów działania Fundacji;

 13. promocję książek, pisarzy, wydawnictw;

 14. prowadzenie działalności szkoleniowej oraz własnych programów edukacyjnych;

 15. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywania szans w dostępie do edukacji - w obszarze działania Fundacji;

 16. promocję idei i organizacji wolontariatu;

 17. organizowanie, prowadzenie również finansowanie, autorskich i społecznych akcji, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, pokazów, konkursów, festiwali, giełd, targów, spotkań, szkoleń oraz innych form przekazywania wiedzy i wymiany doświadczeń;

 18. współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi
  i instytucjami państwowymi, z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, instytucjami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi w zakresie opisanym w statucie;

 19. prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej i informacyjnej w tym, w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;

 20. wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji;

 21. organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;

 22. pomoc zmierzającą do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych,
  w szczególności pomoc organizacyjną, edukacyjną, wychowawczą
  i charytatywną;

 1. Fundacja może przyznawać dotacje innym organizacjom i instytucjom, które działają w zakresie realizacji celu statutowego Fundacji.

 1. Fundacja w zakresie celów, o których mowa w § 9 powyżej oraz sposobów realizacji celów, o których mowa w § 10 ust. 1 powyżej, może prowadzić w formie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

 1. Fundacja nie działa w celu osiągniecia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 

Rozdział III

Organy Fundacji

 

§ 11

 

 1. Organami Fundacji są:

 1. Fundator Fundacji, zwany dalej Fundatorem;

 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

§ 12

 

 1. Fundator dba o ciągłość działalności Fundacji.

 2. Do wyłącznej właściwości Fundatora należy:

 1. określanie kierunków i programów działalności statutowej Fundacji,

 2. powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu,

 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

 4. zawieranie w imieniu Fundacji wszelkich umów z członkami Zarządu
  i określanie zasad ich wynagradzania,

 5. dokonywanie zmian Statutu Fundacji,

 6. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

 

§ 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zarząd podejmuje decyzje zgodne z obowiązującym prawem i nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Fundacji.

 3. Zarząd składa się z od 1 do 5 członków, w tym Prezesa, powoływanych na czas nieokreślony i odwoływanych przez Fundatora.

 4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

 5. Skarbnik Zarządu odpowiada za sprawy finansowe Fundacji.

 6. W przypadku niewyznaczenia skarbnika za sprawy finansowe odpowiada Prezes Zarządu.

 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

 8. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji.

 

§ 14

 

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania.

 2. Fundator może odwołać członka Zarządu w drodze uchwały w każdym czasie.

 

§ 15

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

 1. podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów statutowych Fundacji i jej rozwoju,

 2. sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,

 3. sprawowanie zarządu majątkiem oraz wydatkami i dochodami Fundacji,

 4. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia Biur Regionalnych Fundacji,

 5. powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji oraz nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,

 6. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

 7. podjęcie decyzji w sprawie zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych przez Fundatora w związku z jego działaniami na rzecz Fundacji,

 8. podjęcie decyzji w sprawie zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych przez członka Zarządu w związku z jego działaniami na rzecz Fundacji.

§ 16

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

 

§ 17

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku.

 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek któregoś z pozostałych członków Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na adres e-mail zadeklarowany przez Członka Zarządu Fundacji w oświadczeniu pisemnym.

 3. W posiedzeniach Zarządu ma prawo uczestniczyć Fundator, jeżeli nie jest Prezesem Zarządu, z głosem doradczym.

 4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub członek Zarządu przez niego upoważniony.

 5. Na posiedzeniach Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

 6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół po odczytaniu i zatwierdzeniu przez Zarząd podpisuje na końcu posiedzenia Prezes Zarządu.

 

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 18

 

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (słownie tysiąc złotych), przyznany Fundacji przez Fundatora w oświadczeniu woli
  o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości,
  a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności.

 

§ 19

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości swojego majątku.

 

§ 20

 

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

  1. darowizn, spadków, zapisów,

  2. dotacji i subwencji oraz grantów (czyli umów o przekazanie fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia),

  3. udziałów w zyskach osób prawnych,

  4. przychodów z działalności odpłatnej,

  5. odsetek od środków pieniężnych Fundacji,

  6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości Fundacji,

  7. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

  8. dochodów z majątku Fundacji,

  9. z innych wpływów dopuszczanych przez przepisy obowiązującego prawa. 

 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 3. W sprawach przyjęcia przez Fundację darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny znacznie przewyższa długi spadkowe. W innych przypadkach Zarząd odrzuci spadek.

 5. Fundacja nie może:
 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem
  w stosunku do członków swoich organów lub swoich pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 2. przekazywać własnego majątku na rzecz członków swoich organów lub swoich pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywać własnego majątku na rzecz członków swoich organów lub swoich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

§ 21

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 22

 

Fundacja składa właściwemu Ministrowi i innym organom wskazanym przez odpowiednie przepisy prawa, sprawozdania ze swojej działalności, w terminach
i o treści wymaganej przez te przepisy.

 

§ 23

 

W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora przejmuje Prezes Zarządu do czasu powołania przez Zarząd Fundacji osoby fizycznej, która przejmie prawa i obowiązki Fundatora.

 

§ 24

 

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim Fundacji.

 

§ 25

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 26

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzje o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku podejmuje Zarząd w formie jednomyślnej uchwały.

 3. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.

 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na rzecz państwowych i rodzinnych domów dziecka, których listę ustali Zarząd.

 

 

 

 sowa

Fundacja Pomysł na Życie

Tel. 507 85 10 82

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Kościańska 25

60-112 Poznań

Inne dane Fundacji

KRS  0000378088

NIP 7792403319

Konto 51 1750 0012 0000 0000 3530 3693

 
Napisz wiadomość
E-mail 
Imię 
Temat 
Treść 
    

 

 
Fundacja Pomysł na Życie

Tel. 507 85 10 82

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Kościańska 25

60-112 Poznań

 

Inne dane Fundacji

KRS  0000378088

NIP 7792403319

Konto 51 1750 0012 0000 0000 3530 3693


 
Napisz wiadomość
E-mail 
Imię 
Temat 
Treść 
    

 

realizacja Paint Studio